Tłumacze przysięgli w Bułgarii

MIW 12.10.2016


Tłumacze przysięgli w Bułgarii.


Tłumacz przysięgły to osoba sporządzająca i poświadczająca tłumaczenia dokumentów, które mają być złożone w urzędach obcojęzycznego państwa. W zależności od indywidualnych zasad każdego kraju, zawód tłumacza przysięgłego może być uregulowany prawnie i trudny do zdobycia ze względu na złożone procedury oraz wymagające egzaminy, może także nie być w ogóle określony przez prawo. Procedura prowadząca do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego w Bułgarii przybrała status pośredni. Niewątpliwie jednak tłumacz przysięgły w tym kraju, noszący miano "заклет преводач" lub "клетвен преводач", działa na zasadach instytucji unormowanej prawnie.

Co mówi prawo o tłumaczach przysięgłych w Bułgarii?

Prawo stanowiące o tłumaczach przysięgłych w Bułgarii opiera się przede wszystkim w zarządzeniu w sprawie legalizacji, poświadczeń i tłumaczeń dokumentów i innych papierów wartościowych z roku 1982. Według tego prawa, aby móc wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione, należy posiadać odpowiednie wykształcenie. Inaczej niż w Polsce, również wykształcenie średnie spełniające określone warunki pozwala wykonywać pracę tłumacza przysięgłego – u nas do tego wymagane jest wykształcenie wyższe. W Bułgarii nie ma też egzaminu – tłumaczem przysięgłym może zostać każdy, kto w czasie edukacji na poziomie średnim lub wyższym odbył co najmniej 600 godzin zajęć z wybranego języka obcego i uzyskał ocenę wyższą lub równą 4,5. Fakt, czy kandydat spełnia te wymagania, stwierdza się na podstawie świadectwa maturalnego lub dyplomu uzyskania wyższego wykształcenia filologicznego. Osoba spełniająca wyżej wymienione wymagania musi być zatrudniona przez biuro tłumaczeń lub inną firmę usługową wykonującą tłumaczenia uwierzytelnione. To, czy ktoś może pełnić zawód tłumacza przysięgłego, stwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii. Po potwierdzeniu kwalifikacji tłumacza przysięgłego, musi on podpisać poświadczoną notarialnie deklarację o odpowiedzialności zgodnie z bułgarskim kodeksem karnym. Dane tłumacza i wzór jego podpisu przekazywane są do MSZ Republiki Bułgarii, aby możliwe było późniejsze potwierdzenie tożsamości tłumacza poprzez porównanie podpisu złożonego pod wykonanym przez niego przekładem. Prawo stanowi również o tym, że tłumacz przysięgły w Bułgarii jest mocno związany z biurem tłumaczeń – to właśnie biuro musi mieć podpisaną z MSZ umowę na wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych, aby jego pracownicy mogli w ogóle starać się o uprawnienia. Dodatkowo w zakresie odpowiedzialności biura leży przekazanie wykazu pracujących dla niego tłumaczy z zaznaczeniem wymaganych danych osobowych pracowników, a także innych dokumentów, takich jak wyżej wymienione deklaracje lub świadectwa ukończenia szkoły lub studiów. Dopiero po pomyślnym zakończeniu tej procedury tłumacz przysięgły zostaje wpisany do rejestrów MSZ i może rozpocząć praktykę w firmie, która go zgłosiła.

Cechy tłumaczenia uwierzytelnionego w Bułgarii

Prawo bułgarskie równie dokładnie opisuje cechy tłumaczenia uwierzytelnionego. Musi ono być sporządzone na papierze firmowym biura tłumaczeń, do którego przypisany jest tłumacz przysięgły, i opatrzone pieczęcią biura w miejscu złączenia z dokumentem tłumaczonym. Na każdej stronie tłumaczenia musi się znaleźć podpis tłumacza i pieczęć biura. Każda strona musi zawierać także naklejkę legalizacyjną, która potwierdza zgodność podpisu tłumacza z wzorem złożonym w MSZ. Naklejka posiada swój indywidualny kod nadawany automatycznie oraz okrągłą pieczęć tuszową Dyrekcji Stosunków Konsularnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii. Dodatkowo, każde tłumaczenie uwierzytelnione, podobnie jak w Polsce, musi być zakończone klauzulą poświadczenia. Brzmienie klauzuli jest stałe. Zawiera ona następujące elementy: imię i nazwisko tłumacza, poświadczenie zgodności, język, z którego i na który wykonuje się tłumaczenie oraz opis dokumentu. Elementem, który musi się pojawić w klauzuli, jest również ilość stron wykonanego tłumaczenia. Pod nią tłumacz musi złożyć swój podpis oraz pieczęć, a także przystawić pieczęć biura tłumaczeń.

Instytucja tłumacza przysięgłego w Bułgarii jest więc ściśle określona prawnie, zarówno jeśli chodzi o wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci do tego zawodu, jak i sam wygląd ich pracy i wykonywanych tłumaczeń. Między Polską a Bułgarią występują pewne różnice, jak na przykład przymus bliskiego związku tłumacza przysięgłego w Bułgarii z biurem tłumaczeń lub firmą, którego zupełnie brak w Polsce. W Bułgarii za to łatwiejszym aspektem wydaje się zdobycie potrzebnego wykształcenia – można to zrobić w procesie edukacji, w Polsce za to należy dodatkowo zdać trudny i złożony egzamin. Nic dziwnego więc, że tłumaczenia uwierzytelnione wykonane przez tłumacza przysięgłego w Bułgarii nie są uznawane przez polskie urzędy. Dlatego w razie zaistnienia konieczności przetłumaczenia dokumentów tak, aby można je było złożyć w urzędzie w Polsce, należy zgłosić się do polskiego tłumacza przysięgłego.