Jak zostać tłumaczem przysięgłym bułgarskiego?

MIW 20.10.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka bułgarskiego?

Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego to osoba, która jest uprawniona do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z lub na język bułgarski. Co to jednak znaczy "sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń"? Proces ten polega na tym, że tłumacz przysięgły przekłada tekst i potwierdza jego zgodność z oryginalnym dokumentem tak, aby mógł on zostać złożony do dowolnego urzędu. Funkcja ta jest bardzo ważna w obecnych czasach, kiedy wiele osób podróżuje, zmienia miejsce zamieszkania czy zakłada przedsiębiorstwa za granicą. Takie osoby, na przykład posiadając dokumenty w języku bułgarskim, chcąc złożyć je w polskim urzędzie, muszą udać się do polskiego tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego.

Co zrobić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym języka bułgarskiego?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka bułgarskiego, należy spełniać kilka podstawowych warunków. Można je znaleźć w Ustawie o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego, czyli akcie prawnym regulującym działanie instytucji tłumacza przysięgłego. Te warunki to:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego UE/EFTA,
  • znajomość języka polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralność(jeśli chodzi o przestępstwa umyślne, skarbowe lub nieumyślne, ale popełnione przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego),
  • ukończenie studiów wyższych,
  • zdanie egzaminu

Punkt ostatni jest zdecydowanie najtrudniejszy do spełnienia. Wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości języka bułgarskiego, ale także zorientowania w terminologii prawniczej i kwestiach prawnych. Bez dwóch ostatnich umiejętności bezbłędne przetłumaczenie dokumentów byłoby niemożliwe, a właśnie tego wymaga się zarówno od kandydata na tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego, jak i od osoby pełniącej już ten zawód. Kandydat aspirujący do spełniania tej funkcji musi więc udowodnić, że posiada wymagane kompetencje. Pierwszym etapem sprawdzenia jest egzamin pisemny. Polega on na tłumaczeniu dwóch tekstów z języka bułgarskiego i dwóch z języka polskiego. Kandydaci mają na to 4 godziny. Dodatkowym utrudnieniem jest brak dostępnych źródeł oraz przymus pisania ręcznie. Ci, którym uda się uzyskać 150 na 200 punktów, przechodzą do drugiego etapu. Jest to egzamin ustny. Sprawdza on umiejętności w zakresie dwóch rodzajów tłumaczenia ustnego – konsekutywnego i a vista. Pierwszy rodzaj, tłumaczenie konsekutywne, polega na tym, że tłumacz słyszy fragment tekstu – zdanie lub skończoną myśl – i przekłada je z języka polskiego na język bułgarski. W ten sposób tłumaczy się dwa teksty. Również dwa teksty muszą zostać przetłumaczone a vista z języka bułgarskiego na język polski. Proces ten polega na tym, że tłumacz czyta teksty w języku bułgarskim i właściwie jednocześnie z czytaniem tłumaczy je ustnie na język polski. Jak można wywnioskować, tłumaczenia ustne wymagają więc nie tylko kompetencji sprawdzanych podczas etapu pisemnego, ale także umiejętności maksymalnego skupienia się i podzielności uwagi. Aby zdać egzamin ustny, również należy uzyskać 150 na 200 możliwych punktów. Osoba, która zda egzamin i spełnia pozostałe wyżej wymienione warunki, składa przysięgę Ministrowi Sprawiedliwości, zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych języka bułgarskiego, otrzymuje własną pieczęć i może rozpocząć pracę.

Rezultaty egzaminu na tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego

Rezultaty egzaminu na tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego w ostatnich latach wydają się być satysfakcjonujące. Od roku 2012 do egzaminu pisemnego podeszło siedmioro kandydatów. Nie udało się zdać tylko jednemu z nich. Daje to wynik na poziomie 85% zdawalności. Spośród sześciorga, którzy pomyślnie przeszli etap pisemny, praktykuje już piątka. Nie należy jednak myśleć, że świadczy to o niskim poziomie trudności egzaminu – może być wręcz przeciwnie. Tak dobre wyniki pokazują jedynie, że osoby podchodzące do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego są bardzo dobrze przygotowane technicznie i merytorycznie, a także wykonują swoją pracę z najwyższą starannością, co przynosi zadowalające efekty.

Należy pamiętać, że tłumacz przysięgły języka bułgarskiego musi przejść długą i skomplikowaną drogę, aby móc zacząć pracę. Musi nie tylko spełniać szereg warunków dodatkowych, ale przede wszystkim zdać trudny i złożony egzamin. Można więc wnioskować, że tylko najlepsi są w stanie przebyć tę ścieżkę z sukcesem.